Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Девня ще отвори врати за граждани по повод традиционната „Седмица на пожарната безопасност“ и честването на професионалния празник на служителите си още на 14 септември. До 18 септември, всеки ден от 9 ч. до 11 ч., всички подрастващи, граждани, ръководители на фирми и други, които имат желание, могат да се запознаят с пожарната техника, с която разполага звеното. На място посетителите ще научат начините за предпазване от пожари и способите за предотвратяването им, да направят консултации или да получат съвет по вълнуващи ги въпроси и проблеми. Въпроси могат да бъдат задавани и по телефона на началника на РСПБЗН – Девня инж.Николай Георгиев, както и по електронната поща на адрес: rspbzn_devny@abv.bg.

Снимка: ГД ПБЗН

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.