Един пожар е регистриран от началото на годината до момента на територията на СИДП. На 25 февруари е получен сигнал за пожар в борова гора в ДЛС - Черни Лом. Засегнати са 8 декара, като материални щети няма. Пожарът е бил низов.

Още десет сигнала за пожари в близост до горски територии са получени на национален телефон 112 за първите месеци на 2021 година. Експертите на СИДП отчитат, че заради засушаването през последните няколко години нараства броя на пролетните пожари, а в годините без валежи и на зимните. В предприятието е създадена организация за повишен контрол и незабавни действия по ограничаване и потушаване на евентуални пожари, като се очаква на много места пожароопасният сезон да бъде обявен още през април.

Припомняме, че съгласно Закона за опазване на земеделските земи, изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци е забранено. Забрана има и за паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии, а съгласно Закона за лова и опазване на дивеча е забранено паленето на синори, крайпътни ивици и суха растителност.

При пожар или съмнения за нарушение гражданите могат да подават сигнали на телефон 112, за да може дежурните по места да реагират своевременно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.