Членовете на комисията ще обсъдят номинациите за награди „Варна“ в системата на предучилищното, училищното, висшето образование, както и в сферата на науката..

Ще бъдат разгледани индивидуалните награди в сферата на техническите науки, както и наградите на общината за студенти от варненски университети.

Предстои да бъде приета и Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна.

Заради продължаващата епидемична обстановка заседанието ще бъде закрито за външни лица, но ще може да се наблюдава онлайн през сайта на ОбС - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.