Започна поставянето на допълнителни информационни табели в селищните образувания „Манастирски рид“ и „Траката“, които трябва да ориентират варненци за вида на извършваните строителни дейности, изпълнителите и сроковете по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД”, финансиран с европейски средства. Обещанието за това бе дадено на среща между кмета на Варна Благомир Коцев, представители на „ВиК – Варна“ ООД, които са възложители на дейностите по проекта, фирмите – изпълнители и представители на гражданите.

На информационните табели са изписани и телефоните на отговорните технически лица, на които жителите в районите, в които се извършват изкопни работи и поставяне на канализационни и/или водопроводни тръби, могат да задават въпроси и подават сигнали за забелязани нередности.

На сайтовете на местната администрация и на „ВиК – Варна вече са качени и ежеседмично се обновяват графиците на дейностите и отчетите за вече свършената работа. Информация за това може да намерите и на ФБ-страницата на община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.