Текат последните дни от Месеца на костното здраве. Кампанията е запазена марка на Центъра по остеопороза и остеометрия във Варна и представлява една от най-мащабните инициативи за здравна профилактика в страната. Центърът функционира на територията на ДКЦ „Чайка“ (бившата Курортна поликлиника), а изследванията се реализират посредством т.н. ДЕКСА апарат - единствената надеждна технология за установяване загуба на костно вещество.

До момента близо 400 души от Варна и региона са направили измерване на костна плътност като прогнозният обхват на инициативата е около 1000 изследвания. Часовете до 21 септември вече са заети, но записванията продължават и всички желаещи ще бъдат изследвани. Всеки, който се обади и резервира час до 31 август включително, ще се ползва от промоционалните условия, а именно: 20 лв. за изследване на една контролна област (тазобедрена става или лумбални прешлени).

От преминалите пациенти, 71% се изследват за първи път, като при при 43% от тях е установена намалена костна плътност (остеопения), а при 23% е диагностицирана остеопороза. На практика всеки 4-ти е диагностициран с развито заболяване, без външни признаци, а това е тревожно голям дял, тъй като състоянието, пряко застрашaва здравето на индивида и изисква спешни мерки. Остеопорозата налага промяна в начина на живот, свързана с внимание към ежедневните активности, самоограничаване от редица неща, които са естествени за съвременния човек и формират доброто качество на живот.

Друг интересен факт от статистическите данни е, че 4% от диагностицираните с развито заболяване са на възраст до 40 години, а 32% от тази група са с намалена костна плътност. Това е ясен индикатор, че остеопорозата не е „зaпазена територия“ за най-възрастните. Благодарение на подобни масови инициативи се включват и много пациенти, на които през годините им е липсвал кураж или просто повод да се изсследват.

За съжаление изследването на костната плътност все още е извън обхвата на Здравната каса, макар заболяването да е достатъчно сериозно и социално-значимо. Така превенцията се превръща във въпрос на лична инициатива. Проблемът е, че заболяването се развива, без каквито и да било симптоми, докато не стане твърде късно. Обикновено до последния момент няма тревожни сигнали като болка, дискомфорт и т.н. Неусетно се губи костно вещество и скелетната структура отслабва. Затова и остеопорозата е наричана „тихият крадец“.

Положителна тенденцията се отбелязва по отношение здравната култура сред пациентите. Все повече хора са добре осведомени и се стремят да действат превантивно. Доказателство за това е високият дял на повторно изследващи се – 29%. Регулярната профилактика след навършване на 40 години включва изследване най-малко веднъж на 5 години - при нормална костна плътност и ежегодно - при намалена такава.

Записванията с преференциални цени за изследване продължават до 31 август 2020 г. като часове се резервират онлайн на Фейсбук профила на Центъра по остеопороза и остеометрия или на следните телефони: 052 / 803-900; 0888 / 088-991; 0892 / 604-172

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.