Тежък ноември се задава за пенсионерите у нас. Бонусът от 50 лв., който те получават към месечните си суми вече почти година заради коронакризата, може да секне. Това съобщи министърът на икономиката Асен Василев.

Причината е липса на актуализация на бюджета. Ако тя не се направи добавка от 50 лв. към пенсиите за ноември най-вероятно няма да има, каза Василев, съобщава „standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.