Националната агенция за приходите (НАП) получи поредна награда за Портала си с електронни услуги за развитие на иновативни решения в ИТ областта. Отличието е в категорията InnovationOfTheYear („Иновация на годината“) в класацията #TechElite.

На церемонията по връчването на наградите от страна на НАП присъстваха директорите на дирекциите „Обслужване“ и „Информационни системи и електронно управление“ – Боряна Георгиева и Малина Панайотова.

Приходната агенция поддържа над 170 електронни услуги, които дават удобство на гражданите и бизнеса, пестят време и средства и намаляват административната тежест. Със своята интуитивна навигация, лесен достъп до информацията за всяка услуга и функционалност, е-Порталът улеснява значително физическите и юридическителица при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. Всяка услуга в него разполага с информационна страница, от която потребителите могат да се запознаят с начина на работа и необходимото средство за достъп до нея, както и с нейните функционалности.

„Ние в НАП се стремим непрекъснато да предоставяме все по-голям брой нови услуги, те да бъдат лесно достъпни от повече хора и по всякакъв начин – с КЕП, с ПИК, включително и свободно. Зад тази платформа стои работата на страшно много хора, които не са само в сферата на информационните технологии. Голям принос в изграждането на портала на НАП имат хората от бизнес дирекциите - дирекция „Обслужване“, „Информационен център“. Не зная дали има друг такъв софтуер и такава организация в България, която да може да поддържа и развива толкова много и различни електронни услуги, които да бъдат достъпни 24/7 (24 часа в денонощието /7 дни в седмицата) и да предоставят актуална информация по всяко време на денонощието.“, каза Малина Панайотова при получаването на наградата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.