Полицията засече 4 къщи в Синдел, които крадат ток От ОД на МВР - Варна съобщиха, че след проведени оперативно – издирвателни действия на територията на с. Синдел, в която участваха и служители от Енерго-про, е установено неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия.

Образувани са 4 досъдебни производства срещу 3 мъже и 1 жена, обитаващи, съответните къщи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.