Снощи, около 22 часа, 38-годишен варненец се опитал да сложи край на живота си като се хвърли от Аспарухов мост. Отчаяният мъж е бил на най-високата точка на съоръжението, когато екип на Първо РУ пристигнал, след сигнал от преминаващ гражданин.

Продължителен разговор със служителите на реда, е накарал обезнадежденият да слезе от оградния парапет и по-късно е отведен в районното. След това е настанен в болнично заведение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.