Бързи производства и задържане за срок до 24 часа са наложени на двама мъже.

Полицаите от РУ- Девня спрели за проверка 56-годишен жител на Девня, чиято инспекция с дрегер за алкохол показала голямо количество алкохол в издишания въздух.

Дни по-рано в същото населено място е спрян 24-годишен младеж от с.Кипра, у когото служитeлите на реда открили найлонова торбичка, съдържаща топче със зелено-кафява тревиста маса, реагирала на марихуана, при извършената експертна справка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.