На завършилите седми клас тази година им предстои да изберат къде да продължат образованието си. Тази година процедурата за кандидатстване за прием в 8-ми клас не се различава от миналогодишната.

Няколко са нещата, които седмокласниците и родителите им трябва да направят. От 3 до 7 юли следва да се подадат документите за участие в първи и трети етап на класирането. Това се извършва само по електронен път. Може да бъде сторено по два начина – самостоятелно или ако срещнат затруднение, като посетят някое от училищата, определени за “гнезда”, където ще получат нужната им помощ.

Всеки седмокласник разполага със служебна бележка, в която е записан електронният адрес на сайта, където се извършва подаването на документите. В бележката е изписан и код за достъп. Той е необходим за влизането в платформата https://priem.mon.bg, което се осъществява с ЕГН.

Тази година резултатите от Националното външно оценяване станаха ясни по-рано, уточнява “Днес+”, което предоставя на учениците и родителите им повече време за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според получения бал на ученика.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.