Във връзка с полагане на хоризонтална маркировка днес и утре (14 и 15 юни) от 08.00 ч. до 18.00 ч. на улиците "Славянска", "Ст. Караджа" и "Петко Каравелов", се умоляват гражданите да преместят автомобилите си от посочените и прилежащите към тях улици.

Това съобщиха от общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.