В началото на юли 3 икони от храма „Св. Троица” в провадийското с. Чайка бяха реставрирани и отново поставени на местата им. Това съобщи Мариана Георгиева, член на инициативния комитет, който поде кампанията за запазване и реставриране на църквата в селото.

А тя е архитектурен шедьовър, допълва Мариана Георгиева. Построена е през 1932/33 г. като трикорабна базилика- нещо изключително рядко срещано по селата.

Заради обезлюдяването на с. Чайка обаче, храмът е изоставен повече от 20 години. Сега и християни, и мюсюлманите от околните села се включват в благородната инициатива божият храм  да бъде запазен и възстановен, съобщава “Провадийски глас”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.