Министърът на околната среда и водите Асен Личев съгласува четири разрешителни проекта за улов на риба и други водни организми за научно-изследователски цели, които се издават от МЗХГ на четирима изследователи от Института по биоразнообразие и екосистеми изследвания към БАН, съобщава БНР.

Те са необходими за изследване на биология на размножаването на рибите, размножителни миграции в реки, плодовитост и са за конкретни научни проекти.

Съгласуваният от страна на МОСВ улов с научноизследователски цели по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗРА касае единствено видовете, включени в Приложение № 4 към ЗБР както следва:

Карагьоз - Alosa pontica

Малка дунавска скумрия - Alosa caspia nordmani

Резовски карагьоз - Alosa caspia bulgarica

Распер - Aspius aspius

Черна (балканска) мряна - Barbus meridionalis petenyi

Резовска (приморска) мряна - Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus)

Маришка мряна - Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus)

Ивичест бибан - Gymnocephalus schraetser

Голяма/обикновена вретенарка - Zingel zingel

За всеки един от посочените видове се дава право на улов до 10 екземпляра от вид за всяко разрешително. Не се позволява риболов на територията на национални паркове, резервати и поддържани резервати по смисъла на Закона за защитените територии.

За гореописаните девет вида няма въведени допълнителни режими на опазване и регулирано ползване по реда на Закона за биологично разнообразие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.