Община Варна финансира археологическите проучвания в парковата площ в пространството между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхоф“. Стойността на проекта е в размер 41 819 лв. , съобщават от пресцентъра на общината.

Ръководител на проекта е доц. д-р Валери Йотов от РИМ – Варна, а изкопните дейности започнаха днес.Има издадено разрешение за археологическо приучаване от Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките.

По повод притеснения на граждани, че в обекта има багер, който разчиства земни маси, доц Йотов обясни, че става дума за подновяване на разкопките, а изкопните дейности не рушат археологически ценности. Той допълни, че районът ще бъде превърнат в археологически парк, но за да бъде изготвен проект за парка, трябва да се разчисти подходът към обекта - става дума за земни маси и камъни, които не представляват културен пласт:

След приключване на археологическото проучване в парковата площ,общината ще възложи проект за консервация, реставрация и социализация на старините в парковата зона.

В момента се демонтират участъци от сграда „военен склад“ –„беглишки хамбар“, които са върху крепостна стена, датирана от епохата от късния елинизъм I в. пр. Хр., с преустройства от римската епоха – II – III в., за да бъде разкрит по-голям участък. Проектът предвижда изграждане на дренажни кладенци за пренасочване на подпочвените води към канализацията. След приключване на археологическото проучване в парковата площ, Община Варна ще възложи и проект за консервация, реставрация и социализация на старините в парковата зона. Целта е експониране и опазване на откритите недвижими културни ценности, които са с висока историческа стойност.

Първите археологически находки в района бяха открити през 2019 г. при реализацията на европейски проект на Община Варна за благоустрояване на ул. „Цар Симеон“. Веднага бе назначена експертна комисия от Министерството на културата, която е предложила теренът да бъде изваден от проекта и да бъде извършено цялостно проучване, съобщи "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.