Екип от Районната служба по пожарна безопастност и защита на населението в Девня и представители на доброволното формирование към Общината осъществяват санитарно кастрене на клони пред блок № 8 на ул. "Рила"в квартал "Повеляново".

Клоните на дърветата буквално влизат в терасите на живущите на адреса. Премахването им е поискано от самите граждани, като предварително е направена и подписка. С оглед на безопасността, в момента районът е отцепен, а преминаването е ограничено, съобщиха от община Девня.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.