Въпреки преливанията на кръвна плазма от преболедували коронавирус, на 02.01.2021 г., нa 61-годишна възраст ни напусна гл. ас. д-р Светла Михова Станева. Тя бе уважаван и обичан преподавател, утвърден експерт в България в областта на хигиената и епидемиологията.

Родена е през 1959 година. Завършва с пълно отличие средното си образование в гр. Айтос през 1977 година. През 1983 г завършва медицина в Медицински институт гр. Варна. Придобива специалност по Епидемиология през 1990 година. През 2009 г завършва магистърска програма по Обществено здравеопазване в Медицински университет- Варна.

Започва работа като училищен лекар в гр. Айтос в периода 1983 – 1987 година. От 1987 до 2015 година е епидемиолог в ХЕИ, РИОКОЗ и РЗИ град Варна. От 2004 година е началник на Противоепидемичен отдел, а от 2005 година – директор на дирекция Надзор на заразните болести. От февруари 2011 г. ръководи новосъздадената РЗИ Варна за 6 месеца, след което се връща на длъжността директор на дирекция НЗБ.

От 06.2014 до 06.2015 г отново е директор на РЗИ Варна. През този период участва в обучения за придобиване на управленски умения, работи по национални и международни проекти и програми на Министерство на здравеопазването и научни центрове. Участва в епидемиологични проучвания от различен мащаб в научни колективи. Основната й дейност е в областта на надзора на заразните болести и нозокомиалните инфекции, епидемичните взривове, листериозата сред новородените. От 1987 г работи по превенция на ХИВ и СПИН. Работи в Медицински университет от септември 2015 г. Тематиката на научните интереси обхваща инфекции свързани с медицинското обслужване; епидемиологична диагностика и приложна епидемиология. Член е на БЛС.

Поклон пред светлата й памет!
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.