Почетният директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия Джордж Кремлис и проф. д.ик.н. Анна Недялкова – председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“, ще открият новата академична година за студентите от магистърската програма „Кръгова икономика“ на Варненския свободен университет.

Това ще стане на 26 ноември 2021 г. (петък) в 13,30 ч. в сградата на университета и онлайн.

Вторият випуск на магистърската програма „Кръгова икономика“ се реализира със стипендиантската програма, осигурена от Настоятелството на Варненския свободен университет, което подкрепя развитието на иновативния образователен проект.

За стипендия на Настоятелството бяха одобрени 25 души с интереси в областта на екологията и опазването на околната среда, представители на неправителствени и на общински администрации от страната, предприемачи и др.

Магистърската програма „Кръгова икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Тя е първата в страната, интегрираща в комплексно и иновативно обучение актуалните проблеми на опазването на околната среда и ефективното управление на ресурсите, в съответствие с международните, европейските и националните стандарти.

Програмата цели повишаване на административния капацитет в прехода от линейна към кръгова икономика. В първия випуск студенти, който се дипломира през миналата година, се включиха експерти от общинската и районните администрации във Варна, пряко свързани с опазването на околната среда.

В рамките на обучението те разработиха и предложиха решения на конкретни проблеми, част от които намериха практическо приложение и бяха представени на международни научни форуми.

По-рано в петък факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет ще бъде домакин на уъркшоп по кръгова икономика, с участието на Джордж Кремлис, Алкис Ставридис - инвестиционен консултант, кметове на общини, изследователи, учени, експерти, представители на НПО, професионалните камари и бизнеса.

По време на форума ще се коментира постигането на непрекъснат трансфер на знание и подобряване на местните политики между заинтересованите страни в областта на кръговата икономика. Ще се разглеждат въпроси, свързани с оценката на замърсяването, регулаторната рамка и управлението на местно, регионално и национално ниво, ролята на предприемачеството и поведенческите модели.

Събитието е част от проекта “Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн CIRCLECON - BSB 1021”, по който ВСУ „Черноризец Храбър“ е водеща организация, с партньори от Гърция, Украйна, Грузия и Турция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.