Всеки живот има значение, така започна изказването си министърът на здрвеопазването Константин Ангелов.

Нужни са нови мерки. Строгите ограничения заради КОВИД19 се налагат заради повишената заболеваемост.

Те ще влязат в сила от 27 ноември, петък. Очаква се мерките да дадат резултат след две седмици.

Удължава се срока на извънредната ситуация до 31.03 2021 год.

Професор Ангелов заяви на брифинг на Националния оперативен щаб, че мерките трябва да бъдат обсъдени от правителството и ако бъдат одобрени, ще влязат в сила от петък.

Мерките са следните:

- Удължаване срока на извънредното епидемиологично положение с 4 месеца - до март 2021 г.

- Преустановяване на присъстваните занятия във всички училища.

- Спиране на всякакви вид спортни мероприятия, също така конгресни и частно организирани тържества.

- Затваряне на всички нощни заведения.

- Спиране на работата и на други заведения, доставки на храни само по домовете.

- Преустановяване на работата на всички нехранителни магазини, с изключение на банки, застрахователни компании и други такива за платежни услуги.

- Спиране на вътрешни и външни екскурзии, без обществения транспорт.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.