Група ученици от Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски“, придружавана от двама ръководители, се завърна от едномесечна практика в гр. Сарагоса, Испания. Учениците участваха в международен обмен по програма „Еразъм +“ в рамките на проект 2019-1-BG01-KA102-06124 „Придобиване на бизнес умения в реална работна среда“, финансиран по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.

За девета поредна година училището изпраща свои възпитаници на стажове в компании в различни европейски страни, благодарение на които се укрепва европейското измерение в процеса на професионално образование, насърчават се ученето на чужди езици, интеркултурният обмен, придобиването на специфични професионални умения, необходими за потребностите на настоящия и бъдещ пазар на труда. Чрез престоя в друга държава младите хора опознават нови култури и придобиват нови умения, развиват личностните си качества и подобряват социалните си компетенции.

Мобилността с цел практика в компания в друга европейска страна е реална възможност за всеки ученик в професионалната гимназия благодарение на дългогодишната работа на екипа на училището по проекти по програмите „Леонардо да Винчи“ и „Еразъм+“ и изграждането на капацитет за изпълнение на качествени мобилности и стабилни партньорства с други европейски образователни организации и работодатели.

Признаването на образователните резултати, получени чрез практиката в чужбина, се извършва посредством сертификат Европас. Придобитият международно признат документ е ценна референция за всеки работодател и ще бъде от полза за участниците при кандидатстване за работа и кариерно развитие.

Това бе една от първите групи, която успешно проведе своята международна практика след 6-месечно прекъсване на голяма част от мобилностите по програма „Еразъм+“ заради пандемията от COVID-19, съобщиха от ОИЦ - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.