С филм-анонс завърши първия етап от подготовката на учениците от „Младежка академия Варна". Целта на младите хора е да разкажат 10 истински истории, свързани с вербално или физическо сексуално насилие, което са преживели техни връстници. Готовият филм подготвя публиката за това, какво да очаква от 10-те късометражни филма, които са крайната цел на проекта.

Участниците в проекта „Не, значи НЕ!" са от различни варненски училища, на възраст от 14 до 19 години. Те са обединени от общия си интерес към киното и телевизията и начина, по който те въздействат на обществото. Проектът е възможност учениците да работят заедно с професионалисти от БНТ във Варна, които ги подготвят теоретично и практически, и им помагат в създаването на качествен творчески продукт.

Основната цел на проекта "Не, значи НЕ!" е привличане на общественото внимание върху проблема със сексуалните посегателства над момичета от 14 до 18 години, сред самите тийнейджъри и създаване на политики за първична превенция на сексуалното насилие в тази възраст .

Работата на младите хора започна с издирване и събиране на лични истории, свързани със сексуално насилие над момичета. Те са основа за сценариите на кратките филми, които подготвят учениците.

От месец март участниците в проекта се обучават от телевизионните специалисти от БНТ-Варна в различни умения, които ще им позволят да създадат филмите.

Те работиха по теми свързани със създаването на текст, редактиране, писане на сценарий, видове монтаж, специални ефекти, изразни средства на звука, специфика на екранната изразност и изображението. Част от тяхното обучение включва и практически упражнения по техника на говора и дишането при озвучаване на текст, избор на музикален фон, запис на звук и неговата обработка.

Обучението има за цел да даде теоретични и практически знания и умения за спецификата и особеностите на визуалните изразни средства. За целта на своята крайна задача учениците трябва да разберат каква е разликата между документален разказ и разказ с игрални елементи.

Целта е всеки участник в „Младежка академия-Варна" да извърви самостоятелно пътя от създаване на сценарий, заснемане с професионална видеотехника, монтиране и озвучаване на видеофилм. Така участниците в проекта ще бъдат мотивирани да мислят творчески, да определят водещите акценти в темата и сами да изберат творческите похвати за реализиране на своята идея. Те ще работят до края на 2022 година, когато ще представят готовите филми.

Младежката академия е част от Проект „Не, значи НЕ!", който се изпълнява от Сдружение „Дебют" в партньорство със Сдружение „Моят град" с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.