С официална церемония „Първа копка”, кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков даде старт на строителството по Проект: „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“.

От общината съобщиха, че на церемонията присъстваха народният представител Павел Христов, председателят на Общински съвет – Димитър Тодоров, председателят на читалищното настоятелство – Георги Георгиев, представители на фирмата-изпълнител, екипа на Областен информационен център – Варна.

Проектът се реализира в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 28.11.2019 год. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (ДОБФП) по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът включва реконструкция на покривите, фасадите и подмяна на улуци и водосточни тръби на сградата на Културния дом в гр. Вълчи дол.

Бенефициент на проекта е община Вълчи дол.

Главната му цел е подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради, в които се предоставят обществени услуги на община Вълчи дол, чрез реконструкция на Културен дом с изпълнение на мерки за енергийна ефективност и социално – икономическо развитие на община Вълчи дол чрез намаляване на бедността, социално приобщаване и подобряване качеството на живот.

Общата му стойност е 487 345.19 лева, от които 414 243.41 лева - европейско съфинансиране и 73 101.78 лева - национално съфинансиране.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е „БГ ЛЕНД-КО“ АД, проектант и авторски надзор - „НЮАРХ“ ООД, а строителният надзор се осъществява от „СТРОЙНАДЗОР“ ООД.

Крайният срок за изпълнение на проект „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ е 28.11.2022 година.

Реализирането на проекта е от изключителна важност за цялата общественост. Реконструкцията на културната институция в град Вълчи дол ще доведе до подобряване на условията на живот в общината, на достъпа до обществени услуги, ще доведе и до подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда, в която се предоставят обществени услуги.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.