Община Белослав ще обособи туристическа зона в местността „Авренска поляна". Тя спечели проект по програма за развитие на селските райони.

Проектът ще спомогне за възстановяването на техническата инфраструктура и облагородяване на местност "Авренска поляна", създаване на благоприятни условия за отдих на жителите и гостите на територията на МИГ "Аврен - Белослав", както и повишаване информираността на населението за туристическия й потенциал. В дългосрочен план реализацията на проекта ще допринесе за утвърждаване и съхранение на местните и национални традиции,тяхното предаване от поколение на поколение.

За целта ще се извърши ремонт на съществуваща сцена и изграждане на амфитеатър, ще се рехабилитира съществуващ паркинг и ще бъдат засадени широколистни дървета.

Освен това се предвижда монтиране на съоръжения и уреди в обособената туристическа зона - беседки, преместваеми барбекюта, кошчета за отпадъци. Предвидена е и инфраструктура, подходяща за хора в неравностойно положение, чрез специализирано техническо оборудване.

Стойността на проекта е в размер на 322 800,00 лв. Предстои сключване на договор за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за неговата реализация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.