Димитър Димитров - председател на УС на МИГ и Петранка Добрева – председател на Народно читалище „Васил Левски-1901“ с. Добрина, община Провадия, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ "Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия".

Проектът на НЧ „Васил Левски-1901“ е свързан със закупуване на облекла за фолклорните състави към читалището, които пресъздават уникалния за територията обичай "Камилари".

Същият е на стойност 25 982,25 лв. и трябва за бъде изпълнен до 28.01.2023 г., съобщават от местното читалище   в социалните мрежи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.