43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 025 места в тях функционират в област Варна към края на 2020 година, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. В сравнение с предходната година заведенията намаляват с едно, а броят на местата в тях - с 292, или с 12.6%.

В градовете детските ясли са 40 с 1 958 места, а в селата - 3 с 67 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2020 г. в област Варна е 15.6%, като за страната тя е 17.7%. Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово, Плевен и Благоевград, съответно 28.0, 24.8 и 23.4 (на 100 деца).

През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Варна са постъпили 1 820 деца, или с 510 деца по-малко в сравнение с 2019 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 2 090 деца, от които момчетата са 1 046, а момичетата - 1 044.

В сравнение с 2019 г. броят на децата в детските ясли намалява с 16.4%.

При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2020 г. с най-голям относителен дял са децата на 2-годишна възраст - 82.9%. След тях са децата на 1 година - 16.9%, а с най-малък дял са децата на 3-годишна възраст - 0.2%.

В края на 2020 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 16.1%, при 15.9% общо за страната. В сравнение с предходната година стойността на показателя намалява с 3.0 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (22.1%), София (столица) (20.6%) и Плевен (19.8%).

Към 31.12.2020 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 500 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 231, като 83.5% от тях са медицински сестри (193).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.