Европейската комисия ще представи нова стратегия за Шенген - за по-добра комуникация и контрол по външните граници.

Целта е да се избягват ситуации като тези по време на пандемията, когато много държави въведоха контрол по границите си, без да се координират помежду си.

Очаква се Брюксел да подкани още веднъж държавите да приемат България, Румъния и Хърватия в Шенген, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.