Пловдив почете делото на Стефан Стамболов по случай 167 години от рождението му. Венци и цветя пред паметника на едноименния площад поднесоха, управляващи, политици, общественици и граждани.

„В българската история човек с такава биография няма. Добре известно е, че Стефан Стамболов е бил политик и революционер, но малко се знае за това, че е бил и поет. През 1875 в Букурещ излиза малка книжка със стихотворения „Песни и стихотворения на Ботйова и Стамболова“.

Стамболов е автор на текста на марша „Не щеме ний богатство“, който става химн на революционното движение“ – заяви в словото си водещият на церемонията актьорът Стефан Попов, който в репертоара си е играл ролята на Стамболов.

„Възвеличаван или обругаван, признат или отричан, Стефан Стамболов е единствената политическа фигура от новата ни история, в която истинските постижения преобладават над илюзията, романтиката и надеждата.

Нему бе съдено да бъде българския Бисмарк и да изведе малкото и невзрачно княжество на аванс сцената на европейската политика. Стамболов е един от най-големите сред плеядата строители на съвременна България“ – подчерта в словото си Мария Пашкулева, преподавател по история в Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий".

Снимка: БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.