Плажовете Карадере, Пашадере и Корал вече са изцяло в европейската екомрежа НАТУРА 2000. По-рано днес Националния съвет по биологично разнообразие единодушно гласува за разширение на зоните в тези райони, съобщава БНР.

Заседанието на съвета все още продължава, съобщават от гражданската инициатива Да спасим Карадере.

Разширяването на защитените зони няма да има ефект върху досегашното ползване на земите като гори и земеделски имоти, а къмпингирането трябва да е съобразено с изискванията на закона. Припомняме, че и за трите зони, обособени като "Галата", "Плаж Шкорпиловци" и "Ропотамо", има редица възражения от местните жители и част от общините.

Аргументът за разширението на защитената зона "Галата" с плажа Пашадере цели да осигури защита на плажове и дерета, които са дом на сухоземни костенурки, прилепи и специфични за дъбовите гори безгръбначни.

Карадере е ключово местообитание на редки видове като пъстър пор и костенурки и са важен биокоридор, а разширението на територията на зона "Ропотамо" към плажа Корал включва бели дюни и съседната гора, която е част от комплексното обитание, което дава убежище на видовете, обитаващи дюните.

Снимка: Дневник

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.