Завърши изграждането на платформа за гнездене на птици в защитена местност "Ятата" край град Белослав. Дейностите са извършени по проекта "Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура в полза на биоразнообразието и развитието в района на Варненското езеро“. Той е финансиран от Програма Life. Общата му стойност е 1 852 060 евро. Бенефициент е Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“, а партньор по проекта – Българско дружество за защита на птиците, съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Основната цел е тестване и демонстрация на мащабна зелена инфраструктура, която ще постигне три основни резултата - възстановяване на ключови местообитания за приоритетни видове птици, като по този начин да допринесе за постигането на целите за опазване на биологичното разнообразие на проектната зона от Натура 2000 SPA "Варненско-Белославско езеро“, подобряване на екосистемните функции на увредената водна екосистема на Варненското езеро и осигуряване на устойчиво и икономически добро решение за използване на драгирани седименти от корабоплавателните канали към и от Пристанище "Варна“.

Макар и с малка площ, "Ятата“ се отличава с богато видово разнообразие от птици през всички сезони. На територията ѝ са установени 208 вида птици, от които 82 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 89 са от европейско природозащитно значение. Въпреки това, зоната предлага ограничени възможности за гнездене на някои видове водолюбиви птици като речната рибарка, кокилобегача и др., чиито гнездови местообитания са твърде специфични. Изкуствените платформи за гнездене доказано привличат птиците и увеличават техните популации в определени зони.

Целта е през гнездовия сезон птиците да се заселят и на новоизградената по проекта платформа. Предстои създаването на второ подобно съоръжение, което ще бъде разположено в западните части на Белославското езеро.

Проектът е стартирал на 1.09.2020 г. и ще продължи до 31.08.2025 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.