Опитите за решаване на граничния спор в Егейско море в двустранен формат няма как да успеят, смята доц. Пламен Ралчев от Университета за национално и световно стопанство.

Пред БНР Ралчев коментира подновените тази седмица преговори между Гърция и Турция за морските граници.

"Смисълът за двете страни да участват в тези преговори е да минимизират, колкото се може, вероятността от конфликт помежду си. Не става въпрос само за определяне на граници и териториални води, а за това, че има определени очаквания зоната на Източното Средиземноморие да е богата на въглеводороди и вече става въпрос за много конкретен, материален интерес кой ще ги експлоатира".

Според Ралчев и двете страни едва ли ще склонят на компромиси, ако не се намеси трети играч:

"Може би нито една от големите държави в ЕС не са в достатъчно подходяща роля, за да претендират да бъдат такъв посредник. ... Единствените две държави, които не са участвали в подписването на тези договори след Първата световна война, които са довели до състоянието в момента, са Германия и САЩ. Не знам обаче дали такъв тандем би бил подходящ механизъм за сътрудничество. Другата голяма сила - Русия, която винаги е била сдържащ фактор, както и САЩ в годините на Студената война - спрямо Турция и Гърция, е трудно в момента да се предскажат нейните ходове. Предвид и материалните интереси, които Русия има заедно с Турция, не мисля, че тя е подходяща за такъв посредник, който да разреши този конфликт".

Единственият работещ вариант е международна конференция, подчерта Пламен Ралчев, тъй като без да се реши кипърският проблем, няма как да бъде постигнато цялостно решаване на проблемите в Източното Средиземноморие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.