Още през август в ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в гр. Суворово започна подготовката за новата учебна 2020- 2021 година в условия. Тя е по-специфична, защото е в условия на COVID-19. За нуждите на училището бе закупена и монтирана говоряща термална рамка за безконтактно измерване на температурата на учениците, учителите, служителите и външните лица за по-малко от 1 секунда. Това съобщи директорът на училището инж. Марияна Великова.

И поясни, че рамката е оборудвана с алармено известяване при повишена температура над 37,5 градуса по Целзий, с гласова команда за преминаване, температурен дисплей и дисплей за отмерване на брой преминали лица, съчетана с метал детекторна рамка и 6 зони за контрол.

Към момента в училището е създадена организация, изготвят се правила и мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, в съответствие с насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, създадени с участието на представители на МОН, МЗ, социални партньори и др.

Подбран е вариант на невзаимодействие между паралелките чрез обособяване на отделни етажи, външни учебни кабинети, сектори – зони „balloon” за всеки клас, от учебната сграда и дворното пространство, с отказ до известна степен от кабинетна система по общообразователната подготовка, която не включва провеждането на учебните часове по учебна и производствена практика, използвайки пълноценно капацитета на прилежащите сгради и пространства.

Влизането в основната сграда е предвидено да се осъществява от един вход, а излизането – от друг.
Охранител ще следи входа и няма да допуска ученици и външни лица без предпазни средства – маска или шлем, ще следи за спазване на дистанция при влизане. Предвидени са маски за еднократна употреба за учениците, които по някаква причина понякога няма да имат такива.

Създадена е организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. След преминаване на термалната рамка медицинско лице евентуално ще връща болните ученици, след измерване на температурата им, ако е повишена. Работата му ще се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.

Във външните училищни сгради е обособено място за незабавно изолиране на лице с грипоподобни симптоми в предназначено за този случай помещение, докато не се прибере у дома.
Движението по коридорите е предвидено да е двупосочно – залепени са големи сигнални стрелки, указващи съответните посоки на движение.

Поставени са на видно място – в коридори, кабинети, канцеларии, санитарни помещения информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

С цел предпазване и ограничаване на вероятността от заразяване от COVID-19 по учебния предмет Музика учениците няма да пеят, ще изучават предвиденият за съответния клас учебен материал, ще слушат музикални изпълнения, чрез виртуална реалност ще се пренесат и наблюдават концерти на световно известни музиканти и изпълнители.

Директорът на училището поясни, че учебният двор е голям и е разпределен на зони „balloon” за всеки клас – за провеждане на учебни часове на открито, при възможност и необходимост. Часовете по ФВС ще се провеждат задължително на открито, докато времето позволява. Училището притежава модерни спортни площадки.

В санитарните помещения е осигурена топла вода, чрез нова соларна система. Осигурени са течен сапун и дезинфектанти. Дезинфектант е предвиден и при влизане в учебната сграда, във всички учебни кабинети. За учителите и служителите са осигурени шлемове и ръкавици.

За храненето на учениците в училищния бюфет са предвидени няколко варианта. Единият – закуските да се подават през малко прозорче от към училищния двор, при спазване от учениците на дистанция, контролирана от дежурни учители. Вторият – да се хранят учениците в барчето по класове и третият – да се носят пакети с храна от дежурни служители, след предварително направени поръчки. като закупената храна ще се консумира в определената за класа зона „balloon” на двора. Плексигласова преграда ще се монтира на плота в училищния бюфет, както и ще бъдат фиксирани местата за изчакване, ако се избере втория вариант. В асансъора на училището ще се влиза контролирано, максимум по двама души, задължително с маски.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.