Нови петима стажант-юристи предпочетоха Варненския окръжен съд, за да преминат задължителния си професионален стаж. За тях това е последната стъпка обучението, преди да положат изпит и да придобият юридическа правоспособност.

По традиция, съдебните кандидати бяха посрещнати от председателя на институцията – съдия Марин Маринов, който отправи лични пожелания към всеки и им връчи стажантските книжки.

В продължение на половин година съдебните-кандидати ще имат възможност да натрупат преки впечатления и практически опит за основните функции, задълженията и организацията на дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите. Стажът на съдебните-кандидати преминава на 2 етапа – 2 месеца - общ и 4 месеца -специализиран стаж.

„Какъвто и да бъде по-нататъшния ви избор за развитие, каквато и професия да изберете, помнете едно - всички следваме еднакви закони. Запазете моралното в себе си, защото „Правото е изкуството на справедливото и доброто“, както е казал Целз“, посъветва младите юристи съдия Маринов.

Той им пожела попътен вятър по време на стажа и да не спират да бъдат проактивни и жадни за знания, за да преминат възможно най- ефективно за тях шестте месеца.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.