Пътната полиция започва нова операция в цялата страна, обяви Николай Крушарски от Пътна полиция. „Акцент на акцията в Пловдив и Сливен ще бъде контролът на водачите, които не пропускат пешеходците на пешеходните пътеки, отнемат тяхното предимство, затова и самите пешеходци да пресичат на определените за това места.

За Велико Търново акцент ще бъде контролът на скоростните режими на тежкотоварните автомобили. За останалата част от областните дирекции на територията на България контролът ще бъде повсеместен“, заяви Николай Крушарски пред БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.