С официална церемония „първа копка“ в с. Дюлино стартираха строително-монтажните работи по проекта „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждането на парк в гр. Бяла и детски площадки в с.Дюлино, с. Горица и с. Господиново“.

Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г., Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености”. Общата стойност на инвестицията е малко над 311 000 лв. Бенефициент е Община Бяла, която е подала проектно предложение към МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни Чифлик - Аврен”.

Проектът предвижда изграждане на парк в град Бяла и детски площадки в селата Горица, Господиново и Дюлино. В парка ще бъде обособена комбинирана детска площадка със зони за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години, оборудвани с люлки, пързалки и катерушки за съответните възрасти. Предвижда се изграждане на алеи, LED осветление, затревяване и засаждане на дървета и храсти.

Детските площадки в селата също ще бъдат оборудвани с люлки, пързалки, пейки, игра на дама. Ще бъде осигурен достъп за хора в неравностойно положение.

Проектът е стартирал на 13.04.2020 г. и ще продължи до 13.10.2021 г., съобщиха от ОИЦ - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.