В китайската корабостроителница „Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd.“ беше вдигнат флагът на поредния 45 500-тонен кораб за превоз на насипни товари „Милин камък“ (MILIN KAMAK - ІМО 9841641). Той е петият от проекта Bluetech 45 и е първи от серията, оборудван със скрабър (устройство за прочистването на изгорелите газове, с цел намаляване на замърсяването на въздуха със серни оксиди - SOx).
Кръстница на кораба е г-жа Zhang Hongwei - заместник изп. директор в SINOSURE, Jiangsu branch.
„Милин камък“ е вторият кораб в историята на Параходството с това име, съобщават от пресцентъра на  БМФ. То е свързано с безсмъртната епопея на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица.
Първият „Милин камък“ е 25 000-тонен кораб за превоз на насипни товари, построен във Варна през 1979 г.
Той е в експлоатация до 2011 г., когато пристига в последното си пристанище. То е в Китай, откъдето пък ще отплава вторият „Милин камък“.
В същата китайска корабостроителница продължават довършителните работи по поръчания от Параходство БМФ АД шести (последен) кораб от същия проект, който ще носи името „Околчица“.

Снимка: Параходство БМФ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.