Успешно приключи проектът на Параходство БМФ АД за обновление на своя флот с модерни 45 500-тонни кораби за превоз на насипни товари по проекта Bluetech 45.

Днес в китайската корабостроителница „Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd.“ беше вдигнат флагът на последния 45 500-тонен кораб за превоз на насипни товари „Околчица“ (OKOLCHITSA - ІМО 9841653). След „Милин камък“ (петият в серията) и „Околчица“ е оборудван със скрабър (устройство за прочистването на изгорелите газове, с цел намаляване на замърсяването на въздуха със серни оксиди - SOx).

Освен това, новопостроеният кораб разполага и със собствени грайфери, което увеличава възможностите му за товаро-разтоварни операции на необорудвано пристанище.

Кръстница на кораба е г-жа Cai Ye Fei.

Протоколът за приемане на кораба бе подписан от г-н Димитър Тонев - ръководител на техническия екип на Параходство БМФ АД, отговарящ за надзора по проектиране и строеж на новите кораби на дружеството.

Екипът на Димитър Тонев работи усилено с класификационната организация и с дизайнерите на следващия проект на БМФ, като се очаква строителството на първия кораб от новата серия Odely 31.800 DWT Lake fitted bulk carriers да започне в края на следващия месец.


Избрани са и имената на новите кораби, които ще бъдат доставени през 2021 и 2022 година.
Сегашният „Околчица“ е вторият с това име в историята на компанията.

Първият е също кораб за превоз на насипни товари - 25 000-тонен, построен е в България.
Той е в състава на Параходство БМФ от 30 март 1982 г. до 10 ноември 2012 г., съобщиха от пресцентъра на Параходство БМФ АД.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.