32-годишен мъж призна в съдебна зала вината си по повдигнатото спрямо него обвинение в противозаконно повреждане‭ ‬на чужди движими вещи‭ – ‬видеокамера,‭ ‬и в противозаконно унищожаване на‭ ‬стойка‭ ‬за камера,‭ ‬монтирани на‭ ‬оградата на детска градина в‭ ‬Белослав.‭ ‬Деянието е наказуемо по чл.‭ ‬216,‭ ‬ал.‭ ‬1‭ ‬от НК.

Престъплението е извършено от подсъдимия след полунощ на‭ ‬16‭ ‬септември‭ ‬2022‭ ‬г.‭ ‬Общата стойност на противозаконно повреденото и унищожено чуждо движимо имущество,‭ ‬собственост на община‭ ‬Белослав,‭ ‬възлиза на около‭ ‬220‭ ‬лева.

Причинените от деянието имуществени вреди към момента са възстановени.‭ ‬По силата на одобрено в съдебна зала споразумение,‭ ‬на‭ ‬32-годишния подсъдим бе наложено наказание от‭ ‬6‭ ‬месеца пробация,‭ ‬при периодичност два пъти седмично на регистрацията по настоящ адрес,‭ ‬както и провеждане на задължителни срещи с пробационни служители,‭ ‬също за срок от‭ ‬6‭ ‬месеца.‭ ‬Подсъдимият приема да заплати сторените по делото разноски в полза на държавата.‭

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.