П О К А Н А

за свикване на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла”

 

Уважаеми дами и господа,

Информирам Ви за предстоящо заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла”, което ще се проведе на 29.12.023 г., от 10.00 часа в офиса на МИГ „Долни чифлик и Бяла“, (гр. Бяла, област Варна, ул. Иван Калчев 2), при следния дневен ред:

1. Одобряване на Оценителен доклад по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4.„Инвестиции вхподкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ „ Долни чифлик иБяла“

2. Други

Петър Кирилов Първанов

Председател на УС на МИГ „Долни чифлик и Бяла“

ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.