На 17.09.2020 г. се състоя отварянето на склада, съхраняващ препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, намиращ се в землището на с. Неофит Рилски.

Заедно с кмета на община Ветрино д-р Димитър Димитров, при отварянето на склада присъстваха министърът на околната среда и водите Емил Димитров, зам.-главен прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) Десислава Пиронева, Областният управител на Област Варна Стоян Пасев, директорът на Регионалната дирекция по околната среда и водите Христина Генова.

В склада се съхраняват над 24 тона прахообразни и около 8 тона течни пестициди. Пестицидите ще бъдат преопаковани, транспортирани и предадени за окончателно обезвреждане във Франция, във връзка с изпълнение на договор сключен между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и ДЗЗД „Проект Пестициди 2019“.

„Скоро е можело складът да се наводни и само благодарение на кмета не се е стигнало до там“, каза министър Емил Димитров. В склада близо до село Неофит Рилски препаратите нямат опаковки и етикети, което ги прави още по-опасни, каза директорът на РИОСВ – Варна Христина Генова.

Предаването за обезвреждане на пестицидите ще избегне риска за нанасяне на непредвидими щети на околната среда и човешкото здраве.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.