Корабът-музей „Дръзки“ е отворен за посетители от днес, това съобщиха от Военноморският музей във Варна. Посещенията се осъществяват при спазване на действащите в страната противоепидемични мерки.

Носенето на предпазна маска в закритите помещения е задължително. Посетителите трябва да спазват дистанция от 2 метра. Разрешени са индивидуални и семейни посещения, като максималният брой хора в група е до 4 човека, допълват от музея.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.