На три сигнала за паднали на пътното платно дървета – съответно в гр. Девня, на път край с. Константиново и в кв. Аспарухово, са се отзовали служители на РД ПБЗН на 25.01.2021 г.

Сигналите са постъпили за времето от 13:37 ч. до 13:58 ч., а предполагаемата причина за инцидентите е силния вятър. Дърветата са нарязани и отстранени, няма нанесени материални щети.

Около 10:00 ч. на 25.01.2021 г., след сигнал, е отстранена и опасна табела, намираща се на покрива на кметство Аспарухово. През денонощието са гасени 3 пожара в комини, при които няма нанесени материални щети.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.