Благодарствена грамота от началника на Военномедицинска академия – генерал-майор професор Венцислав Мутафчийски, д.м.н., получиха ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и курсантите от флотската Алма матер. Повод за изказаната благодарност е проявеният от състава на ВВМУ хуманен жест в битката за човешкия живот по време на пандемията от COVID-19.

На 14 юни се отбелязва Световният ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител, а Морско училище редовно организира и участва в кръводарителски кампании. Това помогна в тежката ситуация по време на пандемията, когато дарителите намаляваха, а нуждите на пациентите се увеличиха.

„Вашето участие в донорското движение е ярък израз на хуманизъм и доброта и дълбоко разбиране на съвременните проблеми на нашето общество“, посочиха от Военномедицинска академия.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.