Снимка: Община Белослав

Моторен ферибот „Белослав“ е аварирал снощи. Причината за това е блокиране на дифузьорите и перки за охлаждане на основните компоненти на двигателите, в резултат на множество едрогабаритни битови отпадъци, сред които и мека мебел, придошли от дерето и навлезли в плавателния канал, информират от Община Белослав, цитирана от darik.bg.

Поради този инцидент късно снощи е бил мобилизиран екип от „Белфери“ ЕООД, включително и водолази.

В общината постъпват множество сигнали за силно замърсени и затлачени дерета, за които ежегодно администрацията предприема действия по почистване. За съжаление резултатите от тези дейности са мимолетни, в резултат от липса на екологична отговорност и обществено самосъзнание в част от съгражданите ни, коментират от местната управа.

Неоспорим факт е, че рискът нараства значително в резултат от човешката дейност – блокиране на овражно-водната система (от деретата), с боклуци, растителност, паднали дървета, свлечени скатове, както и засипването им със строителни отпадъци. Това води до образуване на „тапи“ по деретата, които в даден момент има вероятност да се отприщват и вълната от дъждовна вода, кал и тиня за кратко време може да помете имущество, както и всичко друго по пътя си. В такива случаи обикновено се казва, че “природата е виновна” а всъщност вредите са основно предизвикани от хората.

Общинската управа ще предприеме действия по почистването на дерето, но отправя апел към всички за отговорно отношение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.