Сдружение "Аз Вярвам и Помагам" отново организира кампания по събиране на капачки в община Бяла. Тя е партньор на сдружението и от години всички заедно участват чрез предаването на капачки и осигуряване на доброволци.

"Приканваме всички, които събират капачки за каузата, да предадат своите капачки до 15 април, като за целта могат да използват металното сърце пред сградата на общинска администрация. (ако количеството е по-голямо препоръчваме да бъдат поставени в торбичка или чувал в близост до контейнера).

На 15 април се приготвят всички събрани капачки и на 17 април те ще бъдат предадени.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.