Жители на местността "Коджа тепе" край квартал "Виница" във Варна излязоха на пореден протест срещу изсичането на гората в района, заради изграждането на еднофамилни къщи.

Хората казаха, че са сезирали прокуратурата и няма да позволят изсичането и на останалата част от гората, защото районът е свлачищен и това ще доведе до бедствие като това в квартал "Аспарухово", съобщава Радио Варна.

Снимка: 24 часа

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.