Поради здравословен проблем, моноспектакълът "Черното пиле" на Мариус Куркински се отлага за 31 май.

Закупените за 16 март билети ще важат за новата дата без допълнителна заверка. Началото е в 19 часа в зала 1 на Фестивален и конгресен център.

Екипът на постановката се извинява за причиненото неудобство и благодари за разбирането.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.