В курорта Албена се състоя тридневен турнир на двойки "Конгрес Албена" от програмата на 38-я Международен бридж фестивал"Албена 2020".

В него участие взе Стефан Скорчев (Суворово), с партньор Красимир Димитров (Червен бряг).

Двамата станаха победители в първата сесия и в края на тридневният турнир заеха трето място в крайното класиране.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.