Министерството на образованието и науката прие отчета за изпълнение на политиката за развитие на Икономически университет – Варна в периода 1.10.2021 – 30.09.2022 г. и даде годишна оценка 3.97 при максимална възможна 4.00 – с 0.11 по-висока от предходната година.

От 2020 г. всички държавни висши училища в България изпълняват специфични политики, утвърдени от министъра на образованието и науката. Политиката на Икономически университет – Варна е насочена към работа по 30 индикатора за 14 задачи в 6 основни цели:

1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения;

2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти;

3. Свързаност и партньорство;

4. Развитие на научната дейност;

5. Привличане и задържане на млади преподаватели;

6. Обществени ангажименти с национална значимост. Успеваемостта при изпълнението им е оценена на 99.3%.

Това е сериозен успех за Икономически университет – Варна и показва, че работата и усилията в посоките дигитализация, интернационализация, иновации и предприемачество са оценени по достойнство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.