Оловен печат на княз Борис-Михаил е открит Северозападната част на Външния град на Плиска, съобщиха днес от Националния исторически музей /НИМ/, съобщава NOVA TV.

Откритието е направено от екип с ръководител доц. д-р Константин Константинов - преподавател в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и представители на музея, проучващи обект с номер 41 в старата българска столица. Печатът е намерен при проучването на сектор, западно от входа на църква, върху ходово ниво, постлано със строителна керамика и плочести камъни.

Откритието му е голям шанс за археолозите, тъй като сградата е била напусната организирано и всички материали са били изнесени още през Средновековието. "Твърде вероятно е това да е бил домът на аристократ, свързан с владетелското семейство и напускането да е станало при преместването на столицата от Плиска в Преслав", отбелязват от Националния исторически музей.

Обектът представлява голям архитектурен комплекс от 10-11 век, от типа на т.нар. "крайградски столични имения". С особеностите на своята архитектура и най-вече с откритите в него многобройни и разнообразни по предназначение археологически материали, той се явява един от най-големите производствени структури в тази част на Плиска.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.