Община Белослав съобщи, че от днес достъпът до новия спортен комплекс, включващ игрище и Стрийт фитнес-площадка, в централната част на града, ще бъде свободен за всички желаещи посетители.

Само преди броени дни към тях бе монтирана система за видеонаблюдение, съобщават още от общинската администрация. От там апелират, че въпреки взетите превантивни мерки, повече от желателно е ползвателите да се проявят като добри стопани и да пазят новата придобивка в града.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.